POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Mediation

Bij mediation gaan partijen met elkaar in gesprek onder leiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Partijen zijn zelf actief bij het zoeken naar een oplossing. Een belangrijk gegeven hierbij is dan ook dat partijen allemaal bereid moeten zijn om te proberen samen tot een oplossing te komen.

Partijen kunnen ervoor kiezen om een geschil op te lossen door middel van mediation nadat het geschil is ontstaan. Dit is het geval bij zorgcontracteringmediation. Partijen sluiten samen, wanneer een conflict is ontstaan, een mediationovereenkomst. Een model mediationovereenkomst tussen partijen vindt u hier. Ook kunnen partijen vooraf in een contract hebben opgenomen dat zij bij het ontstaan van een geschil door middel van mediation het geschil wensen op te lossen. Om een mediation via het NAI te laten verlopen is het van belang dat partijen overeenkomen dat het NAI Mediationreglement van toepassing is op de procedure. Bij zorgcontracteringmediation is een aantal aanpassingen van de gewone standaardregeling doorgevoerd. Deze worden vermeld in de model mediationovereenkomst.

 

Een partij kan een aanvraag voor mediation aan het NAI toezenden (zorgcontractering@nai-nl.org), ook kunnen partijen dit gezamenlijk doen. Partijen kunnen ook online zorgcontracteringmediation aanvragen.

De mediator wordt benoemd door middel van de zogenaamde lijstprocedure. Het NAI stelt een lijst op met drie namen van mogelijke mediators en zendt deze lijst aan partijen. Iedere partij kan dan namen doorhalen en de overgebleven namen nummeren in volgorde van voorkeur en de lijst retourneren aan het NAI. Op basis van de teruggezonden lijsten wordt dan een mediator benoemd.

De mediator maakt met partijen afspraken voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de zaak en partijen en de mediator tekenen voorafgaand aan de mediation een mediationovereenkomst. Dit is dus een tweede mediationovereenkomst: de mediationovereenkomst tussen partijen en de mediator.

Als partijen een oplossing hebben gevonden, wordt deze oplossing vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Als partijen geen oplossing kunnen vinden, kunnen zij hun geschil alsnog voorleggen aan een bindend adviseur, arbiter of de overheidsrechter. Als zij hun geschil willen voorleggen aan een arbiter of bindend adviseur moeten zij dit nader overeenkomen. Zie hiervoor de onderwerpen arbitrage en bindend advies.

 

De kosten bestaan uit NAI administratiekosten en kosten van de mediator. De administratiekosten zijn voor het NAI bestemd om de administratie van de procedure te kunnen voeren. Voor de kosten van de mediator wordt een depot gevraagd waaruit de kosten worden voldaan. Het uurtarief van de mediator bedraagt € 150,- en de mediator wordt in principe geacht niet meer dan 20 uur te besteden aan de procedure.

Een mediationprocedure kan zeer snel verlopen. De mediationovereenkomst tussen partijen en mediator zal binnen drie werkdagen ondertekend worden. Daarna zal geprobeerd worden om binnen twee weken tot een oplossing te komen.

Communicatie verloopt in principe via e-mail. Uiteraard zal iedereen in persoon dienen te verschijnen bij een mediationbijeenkomst.

Een nadere toelichting op mediation in zorgcontracteringgeschillen vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het NAI secretariaat (zorgcontractering@nai-nl.org of 010 – 281 69 69).