POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Arbitrage

Partijen kunnen ervoor kiezen om een geschil te laten beslechten door middel van arbitrage. Partijen kunnen arbitrage overeenkomen voordat het geschil is ontstaan, bijvoorbeeld in een contract, maar ook nadat het geschil is ontstaan. Dat laatste is het geval bij zorgcontracteringgeschillen. Als partijen arbitrage zijn overeengekomen, kan de eisende partij arbitrage aanvragen. Om een arbitrage bij het NAI aan te kunnen vragen, zullen partijen overeen moeten komen dat het NAI Arbitragereglement van toepassing is op de procedure. Bij arbitrage in zorgcontracteringgeschillen is een aantal aanpassingen op het NAI Arbitragereglement doorgevoerd. Deze vindt u in de model arbitrageovereenkomst zorgcontractering. Partijen kunnen de arbitrageaanvraag zenden aan het NAI via zorgcontractering@nai-nl.org. Zij kunnen ook online arbitrage aanvragen.

Na ontvangst van de arbitrageaanvraag, zal de verweerder door middel van het korte antwoord in de gelegenheid worden gesteld te reageren op de aanvraag. Daarna wordt in principe één arbiter benoemd. Het Nederlands Arbitrage Instituut stuurt een lijst met drie namen van arbiters aan partijen, waarna partijen de namen op de lijst kunnen nummeren of doorhalen. De lijst wordt door partijen teruggezonden aan het NAI, waarna het NAI de arbiter benoemt. Partijen kunnen bij meer ingewikkelde zaken en zaken met een groot financieel belang ook overeenkomen dat drie arbiters worden benoemd. In dat geval zal een lijst met negen namen van potentiële arbiters aan partijen worden gezonden.

De arbiter zal met partijen contact opnemen om afspraken te maken over de invulling van de procedure. Daarna stelt de arbiter een procesorde op waarin onder andere staat wanneer bepaalde stukken ingediend moeten worden en wanneer een zitting zal plaatsvinden. De arbiter wijst aan het einde van de procedure zo snel mogelijk vonnis. Het vonnis dient te worden nageleefd en heeft, na een verkregen verlof tot tenuitvoerlegging, dezelfde status als een vonnis van de overheidsrechter.

De kosten van de arbitrage bestaan uit administratiekosten en kosten van de arbiter(s). De administratiekosten zijn voor het NAI bestemd om de administratie van de procedure te kunnen voeren. Voor de kosten en uren van de arbiter wordt een depot gevraagd waaruit deze worden voldaan. Het uurtarief van de arbiter is € 150,- excl. btw. Het aantal te besteden uren door de arbiter is op voorhand niet aan te geven, dit hangt van de zaak af. De arbiter maakt bij aanvang van de zaak een inschatting van het aantal uren dat hij/zij zal besteden aan de arbitrage. Op basis van deze inschatting zal het depot worden gevraagd. Ook kan een scheidsgerecht vragen om de benoeming van een jurist als secretaris. Het uurtarief van de secretaris is € 80,- excl. btw.

Aan het eind van de arbitrage bepaalt de arbiter wie de kosten dient te dragen en legt dit vast in het arbitrale vonnis. Dit is de verliezende partij. Wanneer de partijen over en weer deels in het gelijk en deels in het ongelijk zijn gesteld, kan de arbiter de kosten over de partijen verdelen. Partijen dragen hun eigen kosten van rechtsbijstand, wanneer zij een advocaat inschakelen.

Van een vonnis gewezen in een zorgcontracteringsgeschil kunnen partijen in arbitraal hoger beroep gaan. Ook dit wordt vermeld in de model arbitrageovereenkomst zorgcontractering.

Als het nodig is, kunnen partijen ook kiezen voor een arbitraal kortgedingprocedure. Hierbij moet men er rekening mee houden dat er een voorlopige voorziening wordt gewezen, wat inhoudt dat mogelijk later in een reguliere arbitrage een definitieve uitspraak kan komen die anders luidt dan de uitspraak in kort geding. Als een aanvraag tot kort geding wordt ontvangen door het NAI secretariaat, wordt binnen 24 rechtstreeks een arbiter benoemd. In verband met de snelheid hebben partijen geen inspraak bij de benoeming van de arbiter in kort geding. 

Communicatie verloopt in principe via e-mail. Bij een zitting kan een partij in persoon verschijnen en/of zich laten vertegenwoordigen. Het NAI kent geen verplichte procesvertegenwoordiging (bijstand door een advocaat), zoals in sommige gevallen de overheidsrechter wel kent.

Een nadere toelichting op arbitrage in zorgcontracteringgeschillen vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het NAI secretariaat (zorgcontractering@nai-nl.org of 010 – 281 69 69).