POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI Zorgcontractering

Op donderdag 2 juni 2016 hebben verschillende beroeps- en brancheorganisaties in de gezondheidszorg een Convenant ondertekend waarmee de “Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering” in het leven is geroepen. Het Convenant is daarna door de ondertekenaars aan minister Schippers (VWS) aangeboden. De uitvoering van de geschilleninstantie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

 

In het kader van de zorgcontractering biedt het NAI drie vormen van geschillenoplossing/-beslechting aan; mediation, bindend advies en arbitrage. Een groot voordeel van deze vormen van geschillenoplossing/-beslechting is dat de geschillenbemiddelaars/-beslechters uit de branche zelf kunnen komen. Zij hebben dus alle kennis van een bepaald vakgebied, anders dan de overheidsrechter. Daarnaast gaan de procedures sneller en zijn ze goedkoper. Het aanvragen gaat heel gemakkelijk via hiervoor ontworpen formulieren.

 

Onder mediation wordt verstaan het oplossen van geschillen onder begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, partijen spannen zich op vrijwillige basis in om het geschil op te lossen. Als één van partijen niet meer mee wil werken aan de mediation, kan deze procedure worden beëindigd. Partijen moeten actief meewerken aan het vinden van een oplossing, de mediator faciliteert de gesprekken tussen partijen. Als partijen tot een oplossing zijn gekomen, worden de afspraken veelal neergelegd in een vaststellingsovereenkomst. Mochten partijen niet tot een oplossing komen, dan kunnen zij het geschil voorleggen aan de overheidsrechter, een bindend adviseur of een arbiter.

 

Bij een bindend advies wordt door een bindend adviseur vastgesteld wat tussen partijen rechtens geldt in het geval van een onzekerheid of geschil. Bij de keuze van partijen voor bindend advies wordt de gang naar de overheidsrechter uitgesloten. Partijen dienen expliciet voor bindend advies te kiezen. De bindend adviseur geeft aan het einde van de procedure een bindend advies dat door partijen dient te worden nageleefd. Als een van partijen het bindende advies niet nakomt, kan de andere partij nakoming vorderen bij de overheidsrechter.

 

Indien partijen hebben gekozen voor arbitrage wordt eveneens door partijen afstand gedaan van de gang naar de overheidsrechter. Ook voor arbitrage dienen partijen expliciet te kiezen. Bij arbitrage wordt rechtgesproken door arbiters. Arbiters wijzen een vonnis dat voor alle partijen bindend is. Het vonnis heeft dezelfde ‘rechtskracht’ als een vonnis dat is gewezen door de overheidsrechter.

 

Een kort overzicht van de verschillende vormen van geschillenoplossing (mediation) en geschillenbeslechting (bindend advies en arbitrage) vindt u hierOver het convenant

Het convenant is hier beschikbaar