NAI Nieuwsbrief
Home
NAI Nieuwsbrief - april 2013  
1. Wetsvoorstel tot modernisering van het arbitragerecht

Het wetsvoorstel tot modernisering van het arbitragerecht is op 16 april 2013 aan de Tweede Kamer verzonden. U kunt hier de tekst van het Wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting vinden.

2. Verslag Seminar "Het NAI arbitraal kort geding, 15 jaar ervaring"

Op 5 april 2013 vond het seminar "Het NAI arbitraal kort geding, 15 jaar ervaring" plaats bij de Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging "De Hoop" te Amsterdam. Tijdens dit seminar is het arbitraal kort geding behandeld door mr. F.D. von Hombracht-Brinkman, mr. M. Verhoeven-de Vries Lentsch, mr. B.C. Punt en mr. R. Schellaars. Een verslag van het seminar is te lezen via de volgende link.
Mrs. Verhoeven-de Vries Lentsch en Schellaars hebben bij het NAI een onderzoek uitgevoerd naar het arbitraal kort geding, de uitkomsten kunt u vinden op de website van het NAI via de volgende link.

impressies 5 april


3. Meervoudige kamer

In aflevering 6 van het Nederlands Juristenblad, p. 356 e.v. schreven E. Bauw, F. Van Dijk en J. Sonnemans over de waarde van de meervoudige behandeling van rechtszaken bij de overheidsrechter, ‘De waarde van meervoud’. Dit artikel ziet op de meervoudige behandeling van geschillen bij de overheidsrechter. Eén van de conclusies is dat bij het meervoudig behandelen van moeilijke zaken de kwaliteit van de besluitvorming groot is. De meerwaarde voor eenvoudige zaken zou zijn dat er minder fouten worden gemaakt.
Ook arbitrages lenen zich bij uitstek om meervoudig behandeld te worden. Partijen kunnen zelf het aantal arbiters kiezen. Ook de voorkeur van de specialisatie van de arbiters kan door partijen kenbaar worden gemaakt. Bij het maken van deze keuzes wordt gekeken naar de omvang van het geschil en de complexiteit daarvan. Bepaalde geschillen vragen om meerdere disciplines in een scheidsgerecht. Te denken valt bijvoorbeeld aan een scheidsgerecht bestaande uit een jurist, een accountant en een technicus. Door hiervoor te kiezen worden alle aspecten van een geschil bekeken en beoordeeld door mensen die een specifieke kennis van het voorliggende probleem hebben. Voordeel is dat geen deskundige benoemd hoeft te worden, zoals dikwijls bij overheidsrechtspraak wel het geval is. Dit komt de snelheid van de procedure ten goede.
Ten slotte: in arbitrages wordt altijd geraadkamerd. De besluitvorming bij deze procedures is niet een kwestie van knopen doorhakken. Zeker bij zaken waarin complexe geschillen spelen, kan de zaak verhoudingsgewijs snel in één instantie worden afgedaan, met alle kostenbesparingen van dien.

4. CEPANI Arbitrage- en Mediationreglement

Per 1 januari 2013 heeft CEPANI, het Belgisch centrum voor arbitrage en mediation, een nieuw Arbitragereglement en Mediationreglement. Deze reglementen kunt u downloaden op www.cepani.be.

5. Cursussen NAI

Cursus "Beslissen en vonnissen schrijven voor arbiters"
Op 30 mei 2013 en 28 juni 2013 wordt de tweedaagse cursus "Beslissen en vonnissen schrijven voor arbiters" gegeven door mr. J.J. Udo de Haes en mr. J.J. Roos. Zoals de naam reeds doet vermoeden, wordt tijdens deze cursus aandacht besteed aan de totstandkoming van een beslissing en het concipiëren van een vonnis. Aan deze cursus is een huiswerkopdracht verbonden. Deze wordt op de tweede cursusdag besproken. Bij deelname wordt een gedegen basiskennis van het arbitragerecht aanwezig verondersteld. De kosten bedragen € 850,- (excl. BTW) en er zijn 10 PO-punten te behalen. Aanmelden kan door middel van dit aanmeldformulier.

Secretariscursus
Op 7 oktober 2013 wordt de Secretariscursus gegeven. Mevrouw mr. M.P.J. Smakman, mevrouw mr. M. van Hooijdonk en mevrouw mr. F.D. von Hombracht-Brinkman zullen alle do’s and dont’s bespreken van het secretarisschap. Er wordt besproken wat de taken van de secretaris zijn en hoe deze taken het best uitgevoerd kunnen worden. Deze cursus is toegankelijk voor juristen die al als secretaris optreden, maar ook voor hen die dat in de toekomst graag willen doen. De kosten bedragen € 200,- (excl. BTW) en er zijn 3 PO-punten te behalen. Aanmelden kan door middel van dit aanmeldformulier.

6. NAI Pre-moot

Op 6 februari jl. hebben de teams van de Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amsterdam als voorbereiding op de Willem C. Vis Moot, een internationale pleitwedstrijd op arbitragerechtelijk terrein, tegen elkaar gepleit in de vergaderzalen van het NAI. Mr. J.W. Bitter, mr. dr. M. Brink, mr. L.R. Kiers, Mr. D. Knottenbelt, mr. drs. B.P.H. Leijnse, mr. W.A.J. van Lierop en mevrouw mr. D.A.M.H.W. Strik zijn als arbiter opgetreden tijdens de pleitsessies. Zij hebben de studenten van vele nuttige adviezen voorzien. Na afloop is nog lang nageborreld met de arbiters en de studenten.

impressies 6 februari

7. Uit de praktijk

Om tot benoeming van arbiters te komen, wordt door het NAI gebruik gemaakt van de zogenaamde lijstprocedure (art. 14 NAI Arbitragereglement). Dit houdt in dat (raadslieden van) partijen een lijst krijgen toegezonden met een aantal namen, al dan niet verdeeld in groepen. Partijen mogen per groep namen doorhalen van de personen tegen de benoeming van wie zij bezwaar hebben. De overgebleven namen kunnen worden genummerd in volgorde van voorkeur. Deze 'bewerkte' lijsten dienen te worden geretourneerd aan het NAI zodat de Administrateur tot benoeming kan overgaan.
In de praktijk blijken partijen niet altijd de lijsten terug te sturen. Vaak wordt alleen een brief geschreven waarin de voorkeur voor bepaalde arbiters wordt aangegeven. In veel gevallen is het voor de Administrateur niet duidelijk of de overige namen die op de lijst stonden vermeld als doorgehaald beschouwd dienen te worden, of wellicht toch voor benoeming in aanmerking kunnen komen. Het secretariaat neemt dan contact op met de partij, of haar raadsman, om na te gaan wat er is bedoeld.
Om onnodig tijdverlies te voorkomen, raadt het NAI aan de bewerkte lijsten terug te zenden. Als er bij het invullen van de lijst vragen opkomen, kunnen deze uiteraard aan het secretariaat worden voorgelegd. Dit kan tijdbesparend werken.


bezoek de NAI website | aanmelden/afmelden nieuwsbrief