NAI Nieuwsbrief
Home
NAI Nieuwsbrief - december 2012  
Welkom bij de eerste editie van de NAI nieuwsbrief

U leest het nulnummer van de nieuwsbrief van het Nederlands Arbitrage Instituut. Vanaf 2013 zullen wij u via deze nieuwsbrief periodiek informeren over ontwikkelingen rond het NAI en arbitrage in Nederland. De redactie wordt gevormd door het secretariaat van het NAI. Suggesties, reacties en nieuws zijn van harte welkom op secretariaat@nai-nl.org.

Tegen het jaareinde past een korte terugblik op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het bureau van het NAI heeft zijn operatie nader gestroomlijnd door verdere integratie van de financiële- en zakenadministratie en het werken met vaste teams van zaakbehandelaars. Het aantal nieuwe arbitrages blijft iets achter bij 2011; tot heden zijn er 101 nieuwe zaken aangemeld.

Begin dit jaar werd het NAI om advies gevraagd over het ter inzage gelegde concept wetsvoorstel tot herziening van het arbitragerecht. Tijdens een bijeenkomst van NAI arbiters op 23 mei 2012 te Amsterdam is het voorstel onder leiding van Prof. Mr. Henk Snijders besproken in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Ministerie. Het NAI heeft zijn commentaar op 31 juli 2012 aan de Minister voor Veiligheid en Justitie gezonden. Daarbij is door het NAI met name aandacht gevraagd voor aanpassing van de voorstellen ten aanzien van de wrakingsprocedure, die de concurrentiepositie van Nederland als plaats van arbitrage verder zou kunnen versterken. Hieronder leest u meer over het commentaar van het NAI.

Bureau en bestuur hebben zich op een breed terrein ingezet om de mérites van het NAI wijd en zijd uit te dragen. Zo werden er nadere contacten gelegd met partijen in de scheepsbouw, de gemeente Rotterdam en het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs. Vanaf 1 maart 2012 bestaat binnen het NAI een nieuwe mogelijkheid een speciale groep van daartoe opgeleide arbiters complexe echtscheidingen snel te laten oplossen. Internationaal heeft een bestuursdelegatie deelgenomen aan het ICCA congres in Singapore en vond de jaarlijkse bijeenkomst met onze Belgische zusterorganisatie Cepani plaats.

Het afgelopen jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze erevoorzitter Prof. Mr. Piet Sanders, die op 27 september 2012, kort nadat wij hem mochten feliciteren met het bereiken van zijn honderdste geboortedag, is overleden. Piet Sanders was de grondlegger van het NAI. Wij zijn hem zeer dankbaar dat hij zijn diepgaande kennis van de nationale en internationale arbitrage met ons heeft willen delen en zullen hem blijven gedenken als een eminent jurist en een markante persoonlijkheid.

Het komend jaar zal het NAI zich zetten aan een aanpassing van het arbitragereglement aan de herziene arbitragewet, waarvan de invoering midden 2014 is voorzien. Daarbij zal ook de mogelijkheid worden geschapen tot e-arbitrage, teneinde de efficiëntie van de NAI procedures voor partijen te vergroten. Gezien de gestegen kosten van het bureau zullen de administratiekosten, die voor zaken met een belang tussen € 50.000 en € 5 miljoen sinds 2001 gelijk zijn gebleven, in 2013 worden aangepast. U zult daarover via deze nieuwsbrief nader worden geïnformeerd.

Rest mij u namens alle medewerkers van het NAI buitengewoon plezierige feestdagen en een heel mooi 2013 te wensen. Met de nieuwe nieuwsbrief gaat dat wat het NAI betreft zeker lukken.

Met vriendelijke groet,

Willem van Baren
Voorzitter bestuur NAI
Welcome to the first edition of the NAI newsletter

You are reading the inaugural version of the e-newsletter of the Netherlands Arbitration Institute. As of 2013 we will periodically inform you through this newsletter on developments regarding the NAI and arbitration in The Netherlands. The NAI secretariat is editing this newsletter. Please feel free to submit any suggestions, comments or news to secretariaat@nai-nl.org.

Now the year end is approaching a short review on the most important developments of the past year seems appropriate. The NAI administration team has streamlined its operations by further integrating the financial and case-administration and working with fixed case-handling teams. The number of new arbitrations stays a bit behind 2011; until this date 101 new arbitrations were filed.

Early this year the NAI was invited to advise the Minister of Security and Justice on the draft proposal for amendment of the Arbitration Act. During a conference of NAI arbitrators in Amsterdam on 23 May 2012, the proposal was discussed under the guidance of Professor Henk Snijders in the presence of government representatives. The NAI sent its comments to the Minister of Security and Justice on 31 July 2012. The NAI asked at that occasion specific attention for amendment of the proposals regarding challenges of arbitrators, which could further improve the competitive position of The Netherlands as place of arbitration. Further observations on the NAI comments can be read below.

The NAI administration team and its board have made substantial efforts to widely promote the merits of the NAI. Contacts were made with parties in the shipbuilding industry, the municipality of Rotterdam and the Royal Institute of Engineers. As of 1 March 2012 a new possibility exists within the NAI to have a member from a specific group of specifically trained arbitrators swiftly resolve complex divorces. On an international level a board delegation participated in the ICCA Conference in Singapore and attended the annual meeting with our Belgian sister institute Cepani.

In the past year we regretfully had to part from our honorary president Professor Piet Sanders, who, shortly after we could congratulate him on reaching his hundredth birthday, passed away on 27 September 2012. Piet Sanders was the founding father of the NAI. We are very grateful to him for sharing his deep knowledge of national and international arbitration with us and will continue to remember him as an eminent lawyer and an outstanding person.

In the coming year the NAI will commence adaption and amendment of its arbitration rules to the revised Arbitration Act, which is expected to be enforced mid 2014. In that connection a possibility to perform e-arbitration will be created in order to improve the efficiency of NAI proceedings for the parties. In view of the increased costs of administrating cases, the administration costs, which for interests between € 50.000 en € 5 million have remained unchanged since 2001, will be adapted in 2013. You will be informed thereof through this newsletter.

Finally, I wish you on behalf of all of the NAI crew a very happy Christmas and a very wonderful 2013. The NAI is confident that its new newsletter will contribute thereto.

With kind regards,

Willem van Baren
Chairman of the Board NAI
COMMENTAAR NAI OP CONCEPT WETSVOORSTEL NIEUWE ARBITRAGEWET

Bij brief van 13 maart 2012 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie aan het Nederlands Arbitrage Instituut advies gevraagd over het concept wetsvoorstel tot herziening van de arbitrageregels. Tijdens een bijeenkomst van NAI arbiters op 23 mei 2012 te Amsterdam is, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Ministerie, onder leiding van Prof. Mr. Henk Snijders het concept wetsvoorstel doorgesproken. De resultaten van de gedachtewisseling zijn neergelegd in een commentaar van het NAI, dat op 31 juli 2012 aan de Minister is verzonden.

Het NAI heeft de Minister laten weten dat zij de doelstellingen van het wetsvoorstel, het wegnemen van belemmeringen voor het gebruik van arbitrage en door het bieden van hoogwaardige geschillenbeslechting zowel bij de overheidsrechter als in arbitrage, de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren, van harte ondersteunt. In dit verband heeft het NAI met name aandacht gevraagd voor aanpassing van de voorstellen ten aanzien van de wrakingsprocedure, die de concurrentiepositie van Nederland als plaats van arbitrage zou kunnen verbeteren.

De voorgestelde wrakingsregeling voorziet in de handhaving van de al uit het huidige artikel 1035 voortvloeiende bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de rechtbank om te beslissen over de gegrondheid van wraking. Het NAI heeft om die reden in 2010 de wrakingsprocedure uit haar Reglement geschrapt. Internationaal gezien neemt Nederland hiermee een nogal uitzonderlijke positie in. In het Voorontwerp van de werkgroep Van den Berg is gekozen voor een exclusieve bevoegdheid van de institutionele wrakingsregeling in de zin dat indien de wraking door de door partijen aangewezen derde niet ontvankelijk dan wel ongegrond wordt bevonden, de wraking niet alsnog aan de voorzieningenrechter van de rechtbank kan worden voorgelegd, terwijl de mogelijkheid tot vernietiging van het arbitraal vonnis blijft openstaan. Dat laat alle ruimte aan de institutionele wrakingsprocedures. Indien twijfel zou bestaan over het waarborgen van een goede afgewogen beslissing door de instituten, zou overwogen kunnen worden de mogelijkheid te scheppen bij AMvB instituten aan te wijzen die bevoegd zijn om op een wrakingsverzoek te beslissen. Als mogelijk alternatief zou kunnen worden gedacht aan de regeling in Section 24 van de Engelse Arbitration Act, die toegang biedt tot de burgerlijke rechter voor wrakingsverzoeken op daarin opgenomen specifieke gronden. Die regeling bepaalt uitdrukkelijk “If there is an arbitral or other institution or person vested by the parties with power to remove an arbitrator, the court shall not exercise its power of removal unless satisfied that the applicant has first exhausted any available recourse to that institution or person.” Het NAI adviseert de Minister de voorgestelde regeling te heroverwegen en in het wetsvoorstel ruimte te scheppen voor institutionele wrakingsprocedures. Soortgelijke commentaren zijn op dit punt geleverd door ICC Nederland en het Permanent Court of Arbitration.

Het commentaar betreft voorts de nieuwe kwaliteitseis dat ten minste een van de personen die deel uitmaakt van het scheidsgerecht de graad van meester in de rechten of een daarmee vergelijkbare graad in het recht bezit, tenzij aan het scheidsgerecht een secretaris wordt toegevoegd die over een dergelijke graad beschikt (artikel 1023 lid 2). Dit zal in een internationale context mogelijk tot problemen leiden.

Verder commentaar betreft de mondelinge toelichting ter zitting (artikel 1038b), voorlopige voorzieningen (onder meer de vraag in hoeverre artikel 1043b nog ruimte laat voor procedurele opdrachten (orders)), terugverwijzing gedurende een vernietigingsprocedure (artikel 1065 a), en enkele tekstuele suggesties.

Een afschrift van de brief van 31 juli 2012 van het NAI aan de Minister van Veiligheid en Justitie treft u hier aan. Het concept wetsvoorstel treft u hier aan en de memorie van toelichting hier.
COMMENTS ON THE NAI DRAFT BILL ON THE NEW ARBITRATION ACT

By letter of 13 March 2012, the Minister of Security and Justice requested the advice of the Netherlands Arbitration Institute on the draft bill to revise the arbitration rules. At a meeting of NAI arbitrators on 23 May 2012 in Amsterdam under the leadership of Prof. Henk Snijders and in the presence of representatives of the Ministry, the draft bill was discussed. The results of this exchange of ideas are contained in the comments of the NAI, which was sent to the Minister on 31 July 2012.

The NAI expressed its wholehearted support to the Minister for the aims of the bill, the removal of barriers to the use of arbitration and the provision of high-quality dispute resolution both in regular courts and in arbitration and to improve the competitive position of the Netherlands. In this context, the NAI in particular requested attention for amendment of the proposals in respect of challenge proceedings, which could improve the competitive position of the Netherlands as the place of arbitration.

The comments relating to issues including the new quality requirement that at least one of the persons on the arbitration tribunal holds a Master of Law degree or a comparable degree in law, unless a secretary is added to the arbitration tribunal who holds such a degree (Article 1023 paragraph 2), which could lead to problems in an international context.

The proposed challenge proceedings provide for the maintenance of the jurisdiction of the judge hearing applications for provisional relief in district courts already arising under the current Article 1035 to decide on the merits of a challenge. In 2010, the NAI therefore deleted the challenge proceedings from its Rules. Internationally, the Netherlands holds a rather exceptional position. In the preliminary draft of the Van den Berg Working Group it has chosen exclusive jurisdiction of the institutional challenge proceedings in the sense that if the challenge by the third party designated by the parties is rejected as inadmissible or unfounded, the challenge can still be submitted to the preliminary relief judge of the district court, while the scope for setting aside the arbitral award remains open. That leaves plenty of scope for institutional challenge proceedings. If any doubt exists about ensuring a good balanced decision by the institutions, it could be considered to create the possibility to designate order of council institutes that are competent to decide on a challenge application. As a possible alternative the regulation in Section 24 of the English Arbitration Act could be envisaged, which provides access to the civil courts for challenge applications on specific grounds contained therein. That legislation expressly provides “If there is an arbitral or other institution or person vested by the parties with power to remove an arbitrator, the court shall not exercise its power of removal unless satisfied that the applicant has first exhausted any available recourse to that institution or person.”. The NAI advised the Minister to reconsider the proposed regulation and to create scope for institutional challenge proceedings. Similar comments were made on this point by ICC and the Netherlands Permanent Court of Arbitration.

Further comments concern the oral presentation at the hearing (Article 1038b), preliminary relief (including the extent to which Article 1043b still leaves scope for procedural orders, referral during annulment proceedings (Article 1065 a), and some textual suggestions.

A copy of the letter of 31 July 2012 from the NAI to the Minister of Security and Justice can be found here. The draft bill is available here and the explanatory memorandum here.

bezoek de NAI website | aanmelden/afmelden nieuwsbrief