POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Procedure

Om een arbitrageprocedure te kunnen beginnen dient een arbitrageaanvraag te worden ingediend bij het NAI Secretariaat. Indiening vindt plaats per e-mail (secretariaat@nai-nl.org), tenzij indiening per e-mail voor de aanvrager niet mogelijk is. Bijlagen moeten per e-mail worden meegezonden. De aanvraag kan kort zijn en is niet onderworpen aan een bepaalde vorm. Wel dienen bepaalde gegevens te worden vermeld in de aanvraag en een afschrift van de arbitrageovereenkomst moet bij de aanvraag zijn gevoegd. Ook dienen de betrokken partijen duidelijk en volledig te worden vermeld. De arbitrage kan ook online worden aangevraagd. Ten slotte kunt u hier een arbitrageaanvraag formulier downloaden, doch partijen zijn niet verplicht dit formulier te gebruiken.

Verloop

Na ontvangst zendt het Nederlands Arbitrage Instituut de arbitrageaanvraag per e-mail aan de verweerder, die 14 dagen de gelegenheid krijgt om een kort antwoord in te dienen. Verweerder zendt het korte antwoord per e-mail aan het NAI; tenzij dit voor verweerder niet mogelijk is.

Na benoeming van de arbiter(s) krijgen de eiser en de verweerder de gelegenheid een memorie van eis respectievelijk een memorie van antwoord in te dienen, gevolgd door een mogelijke tweede wisseling van memories.

Vervolgens vindt de mondelinge behandeling plaats. Hier kunnen partijen en/of raadslieden hun stellingen nader uiteenzetten.

Vonnis

Na de zitting wordt (wanneer drie arbiters zijn benoemd door hen beraadslaagd en wordt) het vonnis op schrift gesteld. Van het Nederlands Arbitrage Instituut ontvangt iedere partij een afschrift van het vonnis. Het op deze wijze verkregen arbitraal vonnis is voor alle partijen bindend.

Een vonnis van een scheidsgerecht kan op eenvoudige wijze voor tenuitvoerlegging vatbaar worden verklaard door middel van een verlof tot tenuitvoerlegging van de voorzieningenrechter. Daarmee verkrijgt een arbitraal vonnis dezelfde kracht als een vonnis van de overheidsrechter.

Arbitraal kort geding

Het NAI arbitraal kort geding is vergelijkbaar met het kort geding voor de overheidsrechter. Een kort geding leidt tot een voorlopige voorziening – en dus niet tot een definitieve beslissing ten gronde. Een kort geding kan worden aangevraagd zonder dat een bodemprocedure aanhangig is gemaakt (zelfstandig arbitraal kort geding) èn tijdens een lopende procedure. Het NAI ziet erop toe dat kortgedingarbiters op zeer korte termijn uitspraak doen. De arbiter wordt door het NAI benoemd binnen één werkdag na ontvangst van de aanvraag van het kort geding. Bij het uitnodigen van de arbiter vergewist het NAI zich ervan dat de arbiter voldoende tijd heeft om de procedure binnen een maand geheel af te ronden en, indien nodig, op een veel kortere termijn. Vraagt een zaak om een behandeling op zéér korte termijn, dan zal de zaak ook op zeer korte termijn worden behandeld en benoemt het NAI een arbiter die, met inachtneming van de belangen van alle partijen, op zeer korte termijn, uitspraak kan doen.

Het NAI kent geen apart geregelde spoedarbitrage, d.w.z. een versnelde beslissing over het geschil. Het is echter wel mogelijk om een arbitrale procedure te bespoedigen door bepaalde termijnen te verkorten of bepaalde stappen in het proces achterwege te laten. Dit kan worden vastgelegd in het arbitraal beding of door partijen worden overeengekomen nadat het geschil is ontstaan.

 Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.