POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Verloop van een NAI arbitrage

Hoe wordt een arbitrage bij het NAI aangevraagd?

De arbitrageaanvraag dient een aantal gegevens te bevatten die zijn vastgelegd in het Reglement.

De aanvraag dient in per e-mail (secretariaat@nai-nl.org) bij het Secretariaat te worden ingediend. Bijlagen moeten per e-mail worden meegezonden. De aanvraag kan kort zijn en is niet onderworpen aan een bepaalde vorm. Wel dienen bepaalde gegevens te worden vermeld in de aanvraag en een afschrift van de arbitrageovereenkomst moet bij de aanvraag zijn gevoegd. De arbitrage kan ook direct hier worden aangevraagd. Ten slotte kunt u hier een arbitrageaanvraag formulier downloaden, doch partijen zijn niet verplicht dit formulier te gebruiken. 

Bij de aanvraag dient onder andere een afschrift van de arbitrage-overeenkomst te worden meegezonden. Indien dit een arbitraal beding in een omvangrijk contract is, kan worden volstaan met overlegging van de pagina waarop de namen van partijen voorkomen, de pagina die de tekst van het arbitraal beding bevat en de pagina waarop het contract is gedateerd en ondertekend.

De aanvraag is niet onderworpen aan een bepaalde vorm en kan kort zijn. Zij dient ter inleiding van de arbitrale procedure en is geen memorie van eis. Deze komt pas aan de orde nadat de arbiter(s) is/zijn benoemd.

 

Hoe verloopt een NAI arbitrage?

Het verloop van een NAI arbitrage is in het kort als volgt:

De administrateur zendt een exemplaar van de arbitrageaanvraag aan de verweerder, die de gelegenheid krijgt binnen 14 dagen in het kort van antwoord te dienen. Vervolgens vindt de benoemingsprocedure plaats.
Na de bevestiging van de benoeming van de arbiter(s) wordt het arbitrage dossier aan de arbiter(s) ter beschikking gesteld. Dit dossier bestaat uit de arbitrageaanvraag en het korte antwoord alsmede eventuele van belang zijnde correspondentie tussen partijen en het NAI.
De arbiter stelt dan in overleg met de partijen de procesorde vast. De gebruikelijke procedure is dat de eiser en de verweerder eerst de gelegenheid krijgen een memorie van eis respectievelijk een memorie van antwoord in te dienen. Onder bepaalde omstandigheden kan daarna een tweede wisseling van memories plaatsvinden (memorie van repliek en memorie van dupliek).
Vervolgens vindt de mondelinge behandeling plaats, waar partijen en/of hun raadslieden ieder hun stellingen nader uiteen kunnen zetten. Tijdens die mondelinge behandeling - of op een aparte zitting - kunnen eventuele getuigen worden gehoord.
Na de mondelinge behandeling gaat het scheidsgerecht - als het uit meer arbiters bestaat - beraadslagen en wordt het vonnis op schrift gesteld. Van het NAI ontvangt iedere partij een afschrift van het vonnis.

 Vragen over het NAI

Veel gestelde vragen over het Nederlands Arbitrage Instituut

Vragen over Arbitrage

Vragen over Mediation

Aanbevolen Literatuur

Een lijst met aanbevolen literatuur is beschikbaar voor verdere diepgang