POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Veelgestelde vragen over het NAI

Wat voor instelling is het NAI?

Het NAI is een stichting die in 1949 werd opgericht. Het doel van de stichting is onder andere arbitrage, bindend advies en mediation als middel van beslechting en oplossing van geschillen te bevorderen. Dit geschiedt in het bijzonder door het bedrijfsleven goede en beproefde regels voor de verschillende procedures te bieden en de procedures te begeleiden. Het NAI is onafhankelijk, is geen overheidsinstelling en ontvangt geen subsidie van de overheid of enige andere instelling. Het NAI heeft géén winstoogmerk. De inkomsten en uitgaven van de Stichting zijn zodanig op elkaar afgestemd, dat noch winst noch verlies wordt gemaakt.

 

Wie maken deel uit van het NAI Bestuur?

In het bestuur van het NAI zijn vertegenwoordigd personen uit het bedrijfsleven, de advocatuur, en de wetenschap, die over een ruime ervaring op het gebied van arbitrage beschikken. Namen van de bestuursleden.

 

Hoe verkrijgt men de NAI Reglementen?

De NAI Reglementen kunt u kosteloos opvragen bij het NAI Secretariaat. U kunt de reglementen ook downloaden.

 

Wat zijn de teksten van de NAI bedingen?

Aanbevolen tekst arbitraal beding:
“Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.”

Klik hier voor een overzicht van de teksten van alle NAI bedingen.

 

Kan het NAI een concept tekst voor een beding in een overeenkomst beoordelen?

In de meeste gevallen verdient het de voorkeur de aanbevolen standaardteksten te gebruiken. Deze bevatten een formulering waarvan in de praktijk is gebleken, dat zij tot zo min mogelijk moeilijkheden aanleiding geeft. Niettemin zijn er omstandigheden waaronder arbitrage-, bindendadvies- en mediationbedingen op maat moet worden gemaakt. In die gevallen geeft het NAI advies omtrent het concept van het beding.

Bedingen waarbij bepaalde geschillen aan arbitrage worden onderworpen en andere geschillen aan bindend advies en/of de gewone rechter, worden in het algemeen ontraden. De reden daarvoor is, dat het niet altijd duidelijk zal zijn of een geschil aan arbiters dan wel bindend adviseurs en/of aan de gewone rechter moet worden voorgelegd.

 

Waar kan ik de NAI Jaarverslagen vinden?

Hieronder kunt u de NAI Jaarverslagen raadplegen:Vragen over het NAI

Veel gestelde vragen over het Nederlands Arbitrage Instituut

Vragen over Arbitrage

Vragen over Mediation

Aanbevolen Literatuur

Een lijst met aanbevolen literatuur is beschikbaar voor verdere diepgang