POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Vragen over NAI Mediation

Is toestemming van het NAI nodig voor opneming van een mediationbeding dat verwijst naar NAI mediation?

Nee, een dergelijke toestemming is niet vereist. In sommige gevallen is het wel raadzaam om vooraf overleg te plegen, met name wanneer wordt overwogen om voor de gevallen waarin de mediation niet leidt tot volledige overeenstemming arbitrage als methode van geschillenbeslechting te gebruiken.

 

Wat kost een NAI mediation?

De kosten van een NAI Mediation worden beschreven in het Mediationreglement en bestaan uit een vast bedrag voor administratiekosten en een variabel bedrag voor het honorarium en de kosten van de mediator.

De administratiekosten worden berekend aan de hand van het financiële belang op basis van een schaal. De schaal loopt van EUR 400,= (belang minder dan EUR 50.000,=) tot maximaal EUR 10.000,= (belang groter dan EUR 50.000.000,=).

Het honorarium van de mediator wordt vastgesteld op basis van drie criteria: de tijd die de mediator aan de mediaton heeft besteed, het geldelijke belang van de mediation en de ingewikkeldheid van de zaak. In de praktijk wordt gelet op het aantal uren dat de mediator aan de zaak heeft besteed en het uurtarief dat met de betrokken mediator door het NAI is afgesproken. De afspraken worden gemaakt aan de hand van de door het bestuur vastgestelde uurtarieven. Over dit uurtarief kan niet worden onderhandeld, ook niet door mediators met partijen. De kosten kunnen onder andere behelzen kosten voor de huur van een ruimte voor de bijeenkomst(en) en reiskosten van de mediator.

 

Hoe lang duurt een NAI mediaton?

De duur van een mediation hangt geheel af van de aard van het geschil en de bereidheid van alle partijen om tot een spoedige oplossing van het geschil te komen. Het NAI mediationreglement is toegesneden op een snelle procedure en beoogt partijen en de mediator de benodigde hulp te verschaffen. De voortgang van de mediation wordt door het NAI op de voet gevolgd.

 

Administreert het NAI een bepaalde mediation?

Deze vraag wordt wel eens gesteld door geïnteresseerde derden, waaronder journalisten. Gezien het vertrouwelijk karakter van NAI mediations, kan echter door het NAI Secretariaat noch een bevestigend noch een ontkennend antwoord worden gegeven.

 

Administreert het NAI ook internationale mediations?

Ja. Het reglement kan zowel bij nationale als internationale mediations worden gebruikt en bevat regeling voor taal van de mediation. Voor mediations met buitenlandse partijen bestaat er een vertaling van het reglement in de Engelse taal.

 

 Vragen over het NAI

Veel gestelde vragen over het Nederlands Arbitrage Instituut

Vragen over Arbitrage

Vragen over Mediation

Aanbevolen Literatuur

Een lijst met aanbevolen literatuur is beschikbaar voor verdere diepgang