POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Vragen over NAI Arbitrage

Is toestemming van het NAI nodig voor opneming van een arbitraal beding dat verwijst naar NAI arbitrage?

Een dergelijke toestemming is niet vereist. In sommige gevallen is het wel raadzaam vooraf overleg met het NAI te plegen. 

 

Wat kost een NAI arbitrage?

De kosten van een NAI arbitrage worden beschreven in het Reglement.

In het kort komt het op het volgende neer:

De kosten kunnen worden onderscheiden in een aantal categorieën. Allereerst zijn er de administratiekosten van het NAI. Deze worden berekend aan de hand van het financiële belang op basis van een schaal. De schaal loopt van EUR 800 (belang minder dan EUR 100.000) tot maximaal EUR 25.000 (belang groter dan EUR 30.000.000).

Vervolgens zijn er het honorarium en de verschotten van de arbiter(s). Het honorarium wordt vastgesteld op basis van drie criteria: de tijd welke de arbiter(s) aan de zaak heeft (hebben) besteed, het geldelijk belang en de ingewikkeldheid van de zaak. In de praktijk wordt gelet op het aantal uren dat de arbiter aan de zaak heeft besteed en het uurtarief dat met de betrokken arbiter voor de bevestiging van zijn benoeming door het secretariaat is afgesproken. Voor het honorarium en de kosten van de arbiters wordt een depot gevraagd.

In dit verband dient erop te worden gewezen, dat in het algemeen in de praktijk drie arbiters in totaal het dubbele kosten van een arbiter. Bij een relatief klein belang (minder dan EUR 500,000) wordt daarom in beginsel de benoeming van één arbiter aanbevolen.

Een derde categorie kosten zijn kosten die niet in iedere arbitrage worden gemaakt: de kosten van onder andere een secretaris, deskundige en tolk.

Ten slotte zijn er de kosten van juridische bijstand indien een partij zich laat bijstaan door een advocaat.

Gezien het voorgaande is het niet mogelijk een gedetailleerde opgave van de totale kosten van een nog te voeren arbitrage te doen. Met bovenstaande gegevens kunnen partijen wel voor zichzelf een raming van de kosten maken. Daarbij zal men ook rekening moeten houden met de proceskansen omdat de partij die in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld tot betaling van de kosten, behoudens bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het scheidsgerecht.

 

Hoe lang duurt een NAI arbitrage?

De gemiddelde duur van een NAI arbitrage is 9 maanden. De duur is afhankelijk van de ingewikkeldheid van het geschil en met name van de wijze van procederen van partijen (en hun advocaten).

 

Is spoedarbitrage mogelijk?

Het NAI kent geen spoedarbitrage, dat wil zeggen een arbitrage waarbij op verkorte termijn een uitspraak ten gronde kan worden verkregen. In spoedeisende gevallen kan een partij echter het scheidsgerecht - nadat het is benoemd - verzoeken een daartoe geëigende procesorde vast te stellen.

Partijen kunnen bovendien overeenkomen dat de termijnen voor het korte antwoord (14 dagen) en de benoeming van de arbiters worden bekort.

Voor zeer spoedeisende gevallen kunnen partijen zelfs overeenkomen, dat de arbiter of arbiters rechtstreeks door de administrateur wordt/worden en dat onmiddellijk na benoeming een zitting wordt gehouden.

Dergelijke overeenkomsten kunnen in het arbitraal beding worden vastgelegd of worden gesloten nadat het geschil is ontstaan.

 

Is arbitraal kort geding mogelijk?

Ja. Er zijn twee mogelijkheden:

Een procedure binnen een bodemprocedure of een afzonderlijke kortgedingprocedure. Het arbitraal geding in een procedure waarin al een scheidsgerecht is benoemd, is te vinden in artikel 35 van het NAI Arbitragereglement. In artikel 36 is het afzonderlijke kort geding geregeld.

Meer informatie vindt u hier.

 

Administreert het NAI een bepaalde arbitrage?

Deze vraag wordt wel eens gesteld door geïnteresseerde derden, waaronder journalisten. Gezien het vertrouwelijk karakter van NAI arbitrages kan door het NAI Secretariaat noch een bevestigend noch een ontkennend antwoord worden gegeven.

 

Administreert het NAI ook internationale arbitrages?

Ja.

Het reglement is voldoende flexibel om voor zowel nationale als internationale arbitrage geschikt te zijn. Het Reglement komt bovendien tegemoet aan de bijzondere omstandigheden van internationale arbitrages: nationaliteit van arbiters, taal, toepasselijk recht, dissenting opinion.

Voor arbitrage met buitenlandse partijen bestaat er een vertaling van het Reglement in de Engelse taal.

In contracten met buitenlandse partijen kan verwijzing naar NAI arbitrage geschieden door daarin de tekst van het door het NAI aanbevolen arbitraal beding in de Engelse, Duitse of Franse taal op te nemen.Vragen over het NAI

Veel gestelde vragen over het Nederlands Arbitrage Instituut

Vragen over Arbitrage

Vragen over Mediation

Aanbevolen Literatuur

Een lijst met aanbevolen literatuur is beschikbaar voor verdere diepgang