POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Arbitrage voor kleine belangen

Het NAI kent als maatschappelijk betrokken stichting een aparte arbitrale procedure voor arbitrages met een kleiner geldelijk belang.  Deze procedure wordt de TGV genoemd, het Traject Geringere Vorderingen. Partijen kunnen, wanneer een geschil is ontstaan en de geldvordering en/of de op geld waardeerbare vordering is/zijn in totaal kleiner dan 100.000 euro, inclusief eventuele BTW, nader overeenkomen deze aangepaste arbitrale procedure te volgen. Aan het volgen van deze aangepaste procedure zijn de volgende voorwaarden en regels verbonden.

 

Een model van de Nadere Arbitrageovereenkomst is als PDF beschikbaar.

 

 • TGV is alleen mogelijk wanneer alle betrokken partijen in Nederland wonen c.q. gevestigd zijn. 
 • De taal van de arbitrage is Nederlands.
 • De plaats van arbitrage is in Nederland gelegen.
 • TGV is mogelijk bij twee of meer partijen; alle partijen dienen TGV overeen te komen.
 • Op de gehele procedure is het NAI Arbitragereglement van toepassing, voor zover in het kader van de TGV regeling hiervan niet wordt afgeweken.
 • De NAI Administrateur stelt vast of een arbitrage voor TGV in aanmerking  komt.
 • Partijen dienen binnen veertien dagen na de bevestiging van de ontvangst van de arbitrageaanvraag de NAI Administrateur gezamenlijk te berichten dat zij TGV zijn overeengekomen.
 • Het korte antwoord moet eveneens binnen veertien dagen na de uitnodiging hiertoe worden ingediend. 
 • Het aantal arbiters is in alle gevallen één. Dit betekent dat ook al zijn partijen een aantal van drie arbiters overeengekomen, zij nader overeenkomen dat het aantal arbiters één zal zijn.
 • De NAI Administrateur benoemt rechtstreeks één arbiter.
 • Door in te stemmen met de NAI TGV procedure en door mede te werken aan de benoeming van de arbiter verliezen partijen niet het recht om een beroep te doen op de onbevoegdheid van de arbiter wegens het ontbreken van een geldige overeenkomst tot arbitrage.

 • Wanneer de arbiter moet worden vervangen, vindt vervanging plaats door rechtstreekse benoeming door de NAI Administrateur.
 • De NAI Administrateur kan, op verzoek van de benoemde arbiter, een secretaris benoemen.  In de regel vindt benoeming van een secretaris alleen plaats wanneer de arbiter geen jurist is.
 • Onmiddellijk na de bevestiging van de benoeming door de NAI Administrateur vindt telefonisch overleg plaats tussen partijen en de arbiter over de te volgen procesorde, waarbij tevens de datum voor de mondelinge behandeling wordt bepaald.
 • De verwerende partij kan in dezelfde TGV procedure een tegenvordering indienen, mits het ook hier gaat om geldelijke en op geld waardeerbare vorderingen tot een belang van 100.000. De tegenvordering moet uiterlijk bij memorie van antwoord worden ingediend.
 • Er vindt één schriftelijke stukkenwisseling plaats. De termijn voor het indienen van de memorie van eis is twee weken, hetzelfde geldt voor het indienen van een memorie van antwoord en eventuele eis in reconventie en voor het indienen van een memorie van antwoord in reconventie. Afwijken van deze termijnen is alleen mogelijk als alle partijen daarmee instemmen. De omvang van de memories wordt in nader overleg tussen partijen en de arbiter vastgelegd.
 • Uitstel wordt door de arbiter slechts in uitzonderlijke gevallen verleend.
 • Er vindt een mondelinge behandeling plaats, tenzij alle partijen daarvan afzien. De duur van de mondelinge behandeling is een dagdeel.
 • De mondelinge behandeling vindt plaats in Rotterdam bij het NAI, tenzij partijen anders overeenkomen of de zaal niet beschikbaar is.
 • Wijziging van eis is mogelijk bij memorie van eis c.q. van eis in reconventie. Een wijziging van eis waardoor het geldelijke belang hoger wordt dan 100.000 is niet mogelijk.
 • Getuigen kunnen worden gehoord, mits dit past binnen het dagdeel dat gereserveerd is voor de mondelinge behandeling.
 • Het overleggen van een deskundigenbericht van een partij is niet mogelijk.
 • De benoeming van een deskundige door arbiters is niet mogelijk.
 • Het vragen van een voorlopige voorziening aan de benoemde arbiter is niet mogelijk. Wel kan aan een apart te benoemen scheidsgerecht een voorlopige voorziening worden gevraagd.
 • De regelingen betreffen de voeging, tussenkomst en vrijwaring missen toepassing.
 • Samenvoeging conform artikel 39 is uitgesloten.
 • De arbiter wijst op zo kort mogelijke termijn vonnis.
 • De administratiekosten zijn afhankelijk van het financiële belang van de vordering en de vermelde bedragen gelden ook voor particulieren. De administratiekosten dienen voor benoeming van de arbiter door het NAI te zijn ontvangen. Bij intrekking van de arbitrage voor benoeming van de arbiter volgt geen terugbetaling.

  tot

   

   

   

          25.000,-  :

         500,-

  van

    25.000,-

  tot

    50.000,-  :

     600,-

  van

    50.000,-

  tot

   100.000,- :

     750,-

  Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

  De administratiekosten dienen voor de benoeming van de arbiter door het NAI te zijn ontvangen. Bij intrekking van de arbitrage voor toezending van het dossier aan de arbiter volgt geen restitutie. Een verweerder die een tegenvordering instelt betaalt aan het NAI eveneens voornoemde administratiekosten. Wordt een tegenvordering ingesteld bij memorie van antwoord, dan moet dit bedrag voor aanvang van de mondelinge behandeling door het NAI zijn ontvangen. Bij intrekking van de tegenvordering voor toezending van het dossier aan de arbiter volgt geen restitutie.
 • Het depot voor het honorarium en de kosten van de arbiter is 4.500 euro. Dit bedrag dient voor de benoeming van de arbiter op de rekening van het NAI te zijn bijgeschreven. Bij het instellen van een tegenvordering zorgt verweerder eveneens voor storting van een depot van 4.500 euro.  Als de tegenvordering wordt ingesteld bij memorie van antwoord dient dit bedrag in ieder geval voor de aanvang van de mondelinge behandeling te zijn bijgeschreven op de rekening van het NAI.
 • Het honorarium van de arbiter bedraagt, inclusief zijn kosten, maximaal 4.500 euro, inclusief BTW en in het geval van een ingestelde tegenvordering maximaal 9.000 euro, inclusief BTW.
 • Van de bepalingen neergelegd in de TGV kunnen partijen niet afwijken. Partijen kunnen wel weer nader overeenkomen dat de als een TGV procedure begonnen arbitrage wordt geadministreerd als een gewone procedure onder het NAI Arbitragereglement. De in de TGV procedure benoemde arbiter blijft de arbiter in de gewone NAI procedure. Bij een dergelijke overgang zijn aanvullende administratiekosten aan het NAI verschuldigd en zal worden gevraagd om storting van een aanvullend depot.
 • Slechts in zeer dringende gevallen kan de NAI Administrateur van de bepalingen van de TGV regeling afwijken.  


Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.